QOLO

پرسشنامه علل انتخاب زنان به عنوان عضو شورای روستا

زنان و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ راهی كه رفته اند، نگاهی كه …

نگاهی به آمار ثبت نام كنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی و شهر و روستا نیز … و مابقی عضو علی البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا و یك هزار و 544 زن به عنوان … وی درباره اینكه آیا با انتخاب زنان در شوراها در عرصه انتخاباتی می توان به …

بررسی و تحلیل عملکرد شوراها در مدیریت شهری (نمونه موردی …

پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است. … ی ساکنان شهر ایذه تشکیل می‌دهند که تعداد 310 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. … به بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی …

تحلیل عوامل اثرگذار بر تقویت نقش اقتصادی شوراها در …

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در … ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ و از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ … روﺳﺘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ … ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺴﯽ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا، زن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ … اي ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا ﺑﻮدن ﻧﺪارﻧﺪ.

مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي

ﺷﻮراﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﺷﺪه از ﺷﻮراي روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ اﺻـﻠﯽ و ﻋﻠـﯽ اﻟﺒـﺪل ﺷـﻮراي ﺑﺨـﺶ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد از. ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮراي روﺳﺘﺎ ﺧﺎرج ﻧ … ﯾﮏ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داوﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرا ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨﺼـﻮرت. اﺳﻢ آﻧﺎن از ﻓﻬﺮﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن …

تبیین نقش شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة …

لوو[1] (1999) در مطالعه‌ای با عنوان «مشارکت در توسعة روستایی» به این نتیجه رسیده … در این قانون بر تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی، تنها نهاد مدیریت در روسـتا، … از بین 32 عضو شوراهای اسلامی روستاهای بخش کلباد که پرسش‌نامه پژوهش را … همچنین همه پاسخگویان مرد بوده‌اند و در منطقة مطالعه‌شده زنان عضو شوراها نبوده‌اند؛ این …

ﻫﺎي ﻓﺮدي زﻧﺎن و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ

آﮔﺎﻫﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ … ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه … ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ. ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ي … ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا در. ﺷﻮرا، ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺎن ﺑﺮاي اداره روﺳـﺘﺎ، ﻣﻴـﺰان. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺎن … ﻋﻠـﻞ. ﻛــﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴــﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳــﺘﻲ روﺳــﺘﺎﻫﺎي ﻣــﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ …

شوراهایی که «مردانه‌تر» شدند – رادیو فردا

به دنبال کاهش شدید تعداد زنان راه یافته به شورای پنجم، در ۱۶ مرکز … به عنوان عضو اصلی و یک هزار و ۵۴۴ زن نیز به عنوان دهیار در شهر و روستاها مشغول به کارند. … انتخاب شش زن با وجود کاهش تعداد اعضای شورای شهر، دو برابر صندلی‌های …

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور-1

ب – شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو … ماده 17 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت … از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند ، در غیر اینصورت … تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان …

بخش دوم آیین نامه های مصوب شورای فرهنگ عمومی | وزارت فرهنگ …

تبصره: در صورتی که شورای فرهنگ عمومی استان تشکیل نشده باشد، انتخاب آنان بر عهده … الف)‌سازماندهی برای مشارکت جوانان و زنان در امور مسجد … توجه به مقتضیات زمان و نسبت به نیاز فعلی ساخته شود و در شهرها و شهرکها و روستاهای فاقد مسجد، … اجرای بند 7 ماده اول آئین نامه‌ نامگذاری تشکیل می‌شود، به عنوان عضو اصلی، شرکت خواهد کرد.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر