QOLO

مقاله عوامل مؤثر بر فقر

مقاله بررسی عوامل موثر بر فقر در مناطق شهری ایران – سیویلیکا

فقر صرفا ناشی از فقدان منابع جهت تامین نیازهای اساسی نیست، بلکه ناشی از کمبود منابع فرد جهت دسترسی به حداقل استاندارد زندگی نسبی در جامعه است؛ یعنی فرد .

عوامل مؤثر بر فقر در خانوارهای دارای سرپرست زن در ایران …

عوامل مؤثر بر فقر در خانوارهای دارای سرپرست زن در ایران . … اما ما در این مقاله نشان خواهیم داد که به دلیل وجود نابرابریهای جنسیتی، احتمال فقر در میان خانوارهای دارای …

عوامل مؤثر بر فقر از دیدگاه زنان متأهل با تحصیلات عالی

بارزترین علل فقر، عوامل اقتصادی و مدیریتی (حاکمیتی) بود. نابرابری جنسیتی و نگرش منفی نسبت به کار کردن زن در جامعه که برخاسته از سبقه‌ی تاریخی کشور است، از جمله عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر مؤثر بر فقر بود. … نوع مقاله: مقاله پژوهشی.

بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور

ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ … در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎرج ﺧﻄﻲ و ﺷﺎﺧﺺ … اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻻﺟﻴﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻓﻘـﺮ.

بررسی حد فقر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه امام علی (ع)

بررسی حد فقر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه امام علی (ع). نوع مقاله: مقاله پژوهشی … نخستین گام این سیاست‌ها، شناسایی افراد فقیر است که بدون تعیین حد فقر میسر …

شناسایی عوامل تعیین‌کنندة فقر چندبعدی در مناطق روستایی …

هدف پژوهش حاضر، سنجش شاخص فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران و شناسایی عوامل تعیین‌کنندة آن در سه گروه … بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارها با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که سواد، جنسیت، تحصیلات، وضع … نوع مقاله: مقاله پژوهشی.

عوامل مؤثر بر شکل‏گیری طبقات فقیر در ایران (رویکرد داده‌های …

53 XML اصل مقاله …

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر