QOLO

سلام در حال حاضر فضای مجازی بستر بسیار خوبی برای دفاع از انقلاب و ارزش های اسلامی و مطالبه گری و دف

فضای مجازی تاثیر مهمی در گسترش امر به معروف و مطالبه گری …

شاه قاسمی در ادامه گفت: نقد اجتماعی در فضای مجازی که به تعبیر بنده با … فضای مجازی شده است، در حاضر نه تنها به فرصت مناسب و بستر مهم برای … اجتماعی به ساخت مجازی اجتماعی روی آورده ایم، و این امر در حال حاضر در حال … خانواده که به عنوان عنصر بسیار مهم و زمینه ساز ارزش‌های فرهنگی و روابط اجتماعی و پیشرفت و.

استفاده از فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی عمومی پیام انقلاب – …

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت فضای مجازی، … فضا به مانند دوران دفاع مقدس در ادامه راه شهدا از کیان انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر ادامه داد: عرصه فضای مجازی بستر مناسبی است … خوبی دارد که می‌تواند در راه پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدام کنند.

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده

اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن، در عین حال که ابراز مفیدی … این مقاله با هدف بررسی فضای مجازی و اثر آسیب آن در خانواده پرداخته است. … فضای سایبری نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی اسـت با اینکه عمر خیلی زیادی ندارد، به خوبی … مـبانی نـظری در مورد تأثیرات فضای مجازی و تربیت اسلامی یکی از …

مبارزه انقلابی در فضای مجازی؛ مطالبه رهبری از رهروانِ انقلاب …

اساتید حوزه و کارشناسان فضای مجازی مطرح کردند: … انقلاب از جریان مومن و انقلابی به خصوص طلاب و فضلای حوزه های علمیه است. … عمومی می افزاید: در حال حاضر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نه تنها بر … فعالیت آتش به اختیاران خوب است اما. … و مبارزه به دفاع از ارزش های دینی و آرمان های انقلابی در این فضا بپردازیم.

حمایت از محاکمه عاملان ولنگاری فضای مجازی – خبرگزاری فارس

بیانیه جمعی از فعالان فضای مجازی در اعلام حمایت از مطالبه طلاب منتقد به ولنگاری فضای … ناشناس ۱۰:۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ حرکت بسیار خوبی است دست مریزاد … ناشناس ۱۲:۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ فضای مجازی در حال حاضر یعنی دسترسی آسان به گناه و … و انقلابی عمل کنیم و از مبادی، اهراف، آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کنیم.

اهمیت فضای مجازی در کلام امام خامنه ای – هیات رزمندگان اسلام

امام خامنه ای سال‌ها است که دغدغه فرهنگی و غفلت از آسیب های فضای مجازی را گوشزد می … که حوزه‌ی فضای مجازی را در نظر رهبری معظم به اندازه‌ی خود انقلاب اسلامی پراهمیت کرده است. … عالی مجازی به خوبی فضای ذهنی و نقشه راه مورد نظر رهبر انقلاب را ترسیم می کند. … وی با بیان اینکه در حال حاضر شباب در بین بسیجیان کمرنگ است و باید در …

اسیر فضای مجازی نشویم بلکه فضای مجازی را اسیر خودمان …

سرهنگ مثنوی بیان کرد: نظام سلطه از اوایل انقلاب کینه شما را در دل داشته و … ظرفیت های بسیار حداقلی محدود است، اگرچنین انسانی از این فضا خارج … معاون هماهنگ کننده سپاه فتح افزود: یکی دیگر از آسیب های فضای مجازی … اسلام ناب بلند است در مقابل، 10 برابر آن به واسطه فضای مجازی ارزش های غیر فرهنگی وجود دارد.

ا ﻨﺪ ٢١ ﻮ ﻦ اﯾﺪ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ارزش ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ آن ﻣﻌﺎدل دﻛﺘﺮا ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﻲ اﻣﻴﺮي وزﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و … وزﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻠﻲ … اﺟﺰا ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺟﺸﻨﻮاره، ﺳﻴﻨﻤﺎ، ﻓﻴﻠﻢ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي … ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ … ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎري از زواﻳﺎي اﻳﻦ اﻧﻘﻼب و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع.

ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ

و ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﻛﻨـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ دﻓـﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﻲ در … ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺣـﻮزه وزارت ﺗﻌـﺎون، ﻛـﺎر و … دﻓﺎع از آﻗﺎي رﺑﻴﻌﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻋﻼوه ﻣﻌـﺪود اﻓﺮاﻃﻴـﻮن … ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ آﻗﺎي رﺋـﻴﺲ … آﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ … ﻋﺰﻳﺰ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و درود ﺑﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﻲ دﻳـﺪه. ﺑـﺎن … ﮔﺮي. ﻫﺎي ﺣـﺎﻛﻤﻴﺘﻲ را وزارت ﺟﻬـﺎد. ﻛﺸﺎورزي ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ از.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر