QOLO

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در پیامی به علی لاریجانی: امیدوارم از اعتماد رهبری و ملت برای سکان‌داری م

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در پیامی به علی لاریجانی: امیدوارم …

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در پیامی به علی لاریجانی: امیدوارم از اعتماد رهبری و ملت برای سکان‌داری مسئولیت‌های دیگر و بزرگ‌تر برخوردار گردید.

رییس دانشگاه ادیان و مذاهب در پیامی به علی لاریجانی: امیدوارم …

رییس دانشگاه ادیان و مذاهب در پیامی به علی لاریجانی: امیدوارم از اعتماد … در کار خدمت به دین و فرهنگ موفق باشید و هم چنان از اعتماد رهبری و ملت برای …

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم برگزارى كنگره‌ى بزرگدا …

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به ملت سرافراز ايران با تجليل از حماسه اسلامي و ملي مردم … حضرت آيت الله خامنه‌اي در نامه‌اي به حجت‌الاسلام والمسلمين کروبي رييس مجلس … بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي دکتر علي لاريجاني دراجراي اصل يکصد و هفتاد و … و فرمانده كل نیروهای مسلح طی پیامی به مجمع فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج م .

ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ

ﻢ. ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اول ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺻﺎﺑﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻣﺤﺘـﺮم راﻣﻴـﺎن و آزادﺷـﻬﺮ. و. ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻓﻴﺎﺿﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻮر و … ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﻲ و ﻣﻠﺖ ﺷـﺮﻳﻒ اﻳـﺮان ﺳـﻼم … اﻣﺮوز ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻴﺎورم و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﻲ را در دﻓﺎع از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ رﺑﻴﻌﻲ ﺑﻴـﺎن … ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴـﺎم … ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻮرد. اﻋﺘﻤﺎد رﺋﻴﺲ. ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺒﻼ ﻛﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، وﻓﺎداري ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎم و … ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻻرﻳﺠ …

ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ

اﻣﺮوز اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺪه ﺣﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻣﻮاﻓﻖ. ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮي از ﻓﺮﻫﻨﮕﻴـﺎن. از ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﻮاران ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ رأي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﭘﻴـﺎم ﻣﺠﻠـﺲ را. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻮل در اﻳﻦ. وزارﺗﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺴﺘﻴﺪ . واﻟﺴﻼم. رﺋﻴﺲ …

ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ

و ﻳ ﻘُﻮلُ اﻟﱠﺬ ﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻟَﻮ ﻻ أُﻧْﺰِلَ ﻋ ﻠَﻴ ﻪ آﻳ ﺔٌ ﻣ ـﻦْ ر ﺑ ـﻪ ﻗُـﻞْ إِنﱠ اﻟﻠﱠـﻪ … ﺗﺼﻮﻳﺐ. ﻃﺮح ﻳﻚ. ﻓﻮرﻳﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل. ﺑﻪ. ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﻐﻞ. رﺋﻴﺲ ـ. دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ … ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ … اي اﺳﺖ، اﻣﻴﺪوارم ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﺤﺘـﺮم … ﻫﻢ اﺧﻴﺮاً ﻋﻠﻲ. رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻠﻞ ﺷﺪ اﺑﻼغ ﺷﺪ . در اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻦ. روي واژه. « ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ … ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒـﺮي در ﻧﺸﺴـﺖ.

ایستگاه پرستاری – Telegram

بر اساس همین گزارش، در این مراسم بیش از ۴۰ نماینده خانه ملت همراه با مدیران ارشد و … برادر زن آیت الله خامنه ای علی اکبر محتشمی پور (از طیف موسوم به اصلاح طلب و از … پسر باقری کنی (عضو مجلس خبرگان رهبری و رئيس دانشگاه امام صادق و برادرزاده … دکترعلی لاریجانی داماد شهیدمرتضی مطهری است که شوهر خواهر دکتر علی مطهری می شود،

ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ. ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ. ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ: ﺳــﺮﻣﻘــﺎﻟــﻪ. ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺩﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻳﺎﺭ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ … ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻧﺎ، ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ: … ﺭﻫﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﻥ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪ. … ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺭﺃﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺩ. … ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ … ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻭ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳ …

نیوزهاب – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رسانه‌ها

… عضویت رئیس دانشگاه علامه در شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر (صاحب خبر); شرایط پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه ادیان و مذاهب اعلام شد (صاحب …

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر