QOLO

دانلود استفاده از کربن فعال در حذف آلاینده ها

دانلود مقالات ISI کربن فعال: 3452 مقاله isi انگلیسی + ترجمه …

مقالات الزویر ساینس … کنترل منافذ کربن فعال با استفاده از فرایند خودکارت برای حذف آلاینده های …

بررسی کارایی کربن فعال دانه ای در کاهش COD ناشی از …

یکی از روش‌های موثر در حذف آلاینده‌ها فرآیند جذب سطحی است. … Download citation: … در این مطالعه کارایی فرآیند جذب ‌سطحی با کربن فعال‌ دانه‌ای جهت کاهش اکسیژن مورد … استفاده از این جاذب می‌تواند در زمان 30 دقیقه اولیه به خوبی COD ناشی از آلودگی آب …

بررسی کارآیی کربن فعال مغناطیسی‌شده با نانوذرّات اکسید …

Download citation: … واژه‌های کلیدی: کربن فعال، نانوذرّات مغناطیسی، مس، اکسید آهن … و این نانوذرّات کارایی بالایی در حذف آلاینده مس از محیط‌های آبی از خود نشان می‌دهند. … امروزه استفاده از روش جذب برای تصفیه فاضلاب‌های غنی از مس، مورد توجه زیادی قرار … در pHهای بالاتر از 10، یون مس به‌صورت هیدروکسید رسوب می‌کند؛ در نتیجه در pHهای …

حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از کربن فعال …

هدف از این مطالعه مغناطیسی کردن کربن فعال پودری به وسیله نانو ذرات آهن صفر … کروم یکی از شایع ترین آلاینده هایی است که به دلیل خاصیت تجمعپذیری در بافت های …

جذب تولوئن از جریان هوای آلوده با استفاده از کربن فعال …

زمینه و هدف: یکی از رایجترین روش های حذف آلاینده های فرار از هوا جذب سطحی است. در حال حاضر … Download citation: BibTeX | RIS … جذب تولوئن از جریان هوای آلوده با استفاده از کربن فعال پوشانده شده با اکسیدهای فلزی منگنز و منیزیم . سلامت و محیط …

حذف سریع فنل از محلول های آبی با استفاده از نانو … – Magiran

مواد و روش ها ابتدا جاذب کربن فعال با نانو ذرات مغناطیسی اصلاح گردید. … شامل: pH، غلظت آلاینده، زمان تماس و دوز جاذب بر حذف فنل از پساب سنتتیک مورد مطالعه قرار گرفت. … برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد.

Rapid Removal of Phenol from Aqueous Solutions by …

159. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺣﺬف ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻨﻞ از. ﻣﺤﻠﻮل. ﻫﺎ. ي آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ. ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ … آﻻﻳﻨﺪه، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و. دوز ﺟﺎذب ﺑﺮ ﺣﺬف ﻓﻨﻞ از ﭘﺴﺎب ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﺪل. ﻫﺎ.

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر