QOLO

جرم انگاری تخریب ملک غیر مجاز توسط مامورین شهرداری

تخریب ملک، توسط ماموران شهرداری… – مهداد

تخریب ملک دیگری توسط ماموران شهرداری در راستای انجام وظیفه قانونی، جرم نیست. … جهانگیر هم به جرم تخریب خانه در حال ساخت‌و‌ساز از مامورین شهرداری و … در آن‌ها کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌داند، و با توجه …

ساخت و ساز غیرمجاز؛ جرم یا تخلف؟ – روزنامه تعادل

منتقدان معتقدند کمیسیون ماده 100 به جای دادن حکم تخریب تنها به جریمه … 100 خبر داد و گفت: «برخی ساخت و سازها غیرمجاز هستند، اما این تخلفات … در بودجه شهرداری تهران نیز درآمدی که از محل جرایم آراءکمسیون ماده 100 … رییس اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در پاسخ به اینکه آیا جرم انگاری تخلفات ساختمانی …

حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران – …

قانونگذار در پاسداری از ارزشهای مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرمانگاری … نخست آن‌که درخت مزبور در ملک شخصی دیگری باشد که در این صورت بی‌تردید ماده … غیر در فضای شهری دچار نقصان شده است و آن عدم جرم‌انگاری تخریب درختان متعلق به غیر است. … قضایی ذی‌ربط محل که بلافاصله توسط مأمورین نیروی انتظامی به مورداجرا گذاشته …

صفر تا صد جرم تخریب عمدی و خرابکاری اموال خصوصی و …

جرم تخریب مانند سایر جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه اما به صورت انجام فعل و در قالب عمل … تخریب ملک توسط شهرداری … جرم او اثبات شود (اصل برائت) دادگاه آن‌ها را مجرم نمی‌شناسد و به نفع مامورین شهرداری حکم می‌دهد. … تخریب مال مشاع در عمل با سوء نیست و با قصد جلب منفعت غیر مجاز یا اضرار به دیگری جرم است.

نقض مداوم حقوق شهروندی در نظام شهرسازی ایران – خبرآنلاین

این ضوابط‌ در ساختمان‌های شهری ‌در طول تاریخ ایران به مورد اجرا گذارده شده اند. … «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضّرر همسایه شود مگر تصرفی … روبرو می شدند که در نهایت و غالباً به تخریب ساختمان غیر مجاز می انجامید. … از جمله جرم انگاری در حقوق داخلی در زمینه شرکت در یک جرم سازمان یافته فراملی …

جرایم کیفری و غیر کیفری مربوط به تخلفات ساختمانی و …

ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت‌های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده … و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه … با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این‌گونه تخلفات است. … جریمه خودداری کند، موجب طرح مجدد موضوع درکمیسیون و صدور رأی تخریب می‌شود.

مجله تحقيقات حقوقي – سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد در ﻓﻀﺎي ﺑﺎﻻ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در. ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﻮق … ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻓﺮوش ﺗﺮاﮐﻢ از ﺳﻮي ﺷﻬﺮدار در ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه. ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﺪاق ﺟﺮم ارﺗﺸﺎ اﺳﺖ. ﻫﺮﯾ. ﮏ از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﯽ … ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ، ﭘﺮوﻧﺪة آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده. 100 … ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد … ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز. ﻣﯽ. اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران – شهرداری اصفهان

تبصره ۳ سابق و تبصره ۷ فعلي، همزمان ماموران شهرداري را نيز مكلف نموده است در جريان … برابر مقررات قانوني راجع به هر كدام از آن موارد، ساختمان فاقد پروانه تخريب و از آن … پزشكان در محل هاي غير تجاري وقتي مجاز مي باشد كه متعلق به خود پزشك يعني ملك … حقوقي كه توسط اجرأي دادگاه بعمل مي آيد اجرأي آرأي تخلفات ساختماني مطابق قانون …

چرا سدّ معبر جرم است؟ – ایمنا

در این فرایند جرم‌انگاری ابزاری است در دست قانونگذار که با تعیین موارد … حق و مزاحمت از حق در املاک دولتی، وابسته به دولت، شهرداری‌ها و اوقاف مستوجب یک ماه تا … راننده یا هر عامل به سدّ معبر از باب تسبیب زمینه ایراد خسارت به غیر را وارد آورد، … در چه صورت امکان ارتکاب تخلف از سوی ماموران سدّ معبر شهرداری وجود دارد؟

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر